Osnivačka skupština

Saopćenje za javnost - 27. mart 1990

Početna zamisao inicijatora, odnosno većine njih, bila je da pokrenu formiranje stranke pod nazivom Jugoslovenska muslimanska stranka

Saznajte više
Pozivnica, pristupnica i osnovna načela i ciljevi SDA

Primjer prve pozivnice poslane za OS SDA, kao i primjerak prve pristupnice zajedno sa osnovnim načelima i ciljevima stranke

Saznajte više
Alija Izetbegović - Uvodna riječ

Uvodna riječ osnivača, prvog predsjednika SDA i prvog predsjednika RBiH na Osnivačkoj skupštini

Saznajte više
Referat - Dr. Muhamed Huković

Sudbonosan događaj u povijesti bosanskohercegovačkih Muslimana jeste okupacija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije 1878. godine...

Saznajte više
Referat - Osnove ekonomskog programa

Privredni sistem za koji se u Jugoslaviji zalažemo uklju­čuje: 1. Jedinstvenu pravnu regulaciju tržišta, 2. Jedinstven novčani sistem, 3. Jedinstvene osnove poreskog sistema...

Saznajte više
Statut SDA - maj 1990.

Na osnovu člana 11 Zakona o udruživanju građana (SI. list SR BiH broj 5/90), Inicijativni odbor za osnivanje Stranke demokratske akcije, sa potpisima na kraju ovog teksta...

Saznajte više
Programska deklaracija - maj 1990.

Članovi inicijativnog odbora za osnivanje STRANKE DEMO­KRATSKE AKCIJE, polazeći od programskih osnova koje su...

Saznajte više
Fotogalerija

Fotogalerija sa prve OS SDA koja je održana 26. maja 1990 u hotelu Holiday Inn u Sarajevu sa početkom u 10.00 sati

Saznajte više
Video Osnivačka skupština SDA

Uskoro

Uskoro