Inicijativa je dio zaključaka okruglog stola „Nacrt Zakona o podršci parodicama sa djecom u FBiH“ koji je danas prezentiran u Tuzli u organizaciji Žena SDA.

Tokom prezentacije predsjednica organizacije Žene SDA BiH doc. dr. Kenela Zuko je podsjetila da važeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom karakterizira neusklađenost pravnog okvira, neujednačenost vrsta prava po kantonima.

Također postoji različitost uvjeta u postupku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava, nepripadnost i neprimjerenost ostvarivanja prava zaposlenih porodilja u sistemu socijalne zaštite.

- Pored ostalog, postoje i razlike u sistemu obračunavanja novčanih davanja, kao što su različite osnovice i procenti od osnovice za obračun davanja iz oblasti zaštite obitelji s djecom u Federaciji BiH – kazala je Zuko u izjavi za Fenu.

Postoje ograničavajući kapaciteti i uvjeti rada nadležnih tijela za provođenje zakona, nesistematična suradnja i koordinacija između ključnih aktera i drugo.

- Kao instrument za provedbu socijalnih mjera u borbi protiv siromaštva, posebno siromaštva djece, organizacija Žene SDA podržava donošenje Zakona o podršci parodicama sa djecom u F BiH – istakla je Zuko.

Imajući u vidu da je u proceduri uvođenje statusa roditelja njegovatelja u postojeći Zakon o osnovama socijalne zaštite, organizacija Žene SDA predlaže da se i to pitanje riješi kroz Zakon o podršci porodicama s djecom kako ne bi došlo do pravnog vakuuma.

- S ciljem osiguranja sinkroniziranog političkog djelovanja u implementaciji ovoga, ali i drugih zakona iz ove oblasti, organizacija Žena SDA predlaže uspostavljanje ministarske konferencije – zaključila je Zuko.

Jedan od zaključaka sa skupa bio je da također zakonom treba predvidjeti da se uvećai dječiji dodatak i ostvarivati ga bez cenzusa, te ga proširiti na djecu kojima su jedan ili oba roditelja osobe sa invaliditetom.

Predavač na okruglom stolu u Tuzli je bio i pomoćnik federalnog  ministra rada i socijalne politike Miroslav Jurešić, a učesnicima su se obratili i predsjednik KO SDA TK Fahrudin Skopljak i predsjednica organizacije Žene SDA TK Zumra Begić, kao i žene zastupnice SDA kantonalnih skupština i domova na nivou Federacije.

FENA