-Strategija se izrađuje na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem koji je usvojen 2017. godine. Odredbama ovog Zakona je definisano da je Strategija razvoja osnovni dokument za izradu sektorskih strategija, Dokumenta okvirnog budžeta, Programa javnih investicija FBiH i dr. U ovakvom obimu, sadržaju i metodologiji ona se prvi put uradila od osnivanja Federacije BiH. Prilikom izrade dokumenta, Vlada FBiH je vodila računa o uključenosti svih nivoa vlasti u FBiH (kantoni, općine, gradovi). Vlada FBiH je usvojila dokument nakon što je isti odobren od svih učesnika u izradi, a prema mojim informacijama bilo je uključeno oko 400 relevantnih učesnika, od toga više od 120 ljudi iz svih kantonalnih vlada i 30-ak eksperata iz cijele Federacije BiH, navodi Duvnjak.

Kako ističe, Strategija je usaglašena sa više međunarodnih obaveza za Bosnu i Hercegovinu, kao što je Agenda 2030, Ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, preporuke EU itd.

-Neusvajanjem ovog dokumenta dodatno se usporavaju procesi na izradi drugih planskih dokumenata u cijeloj FBiH, implementaciji međunarodnih dokumenata i obaveza države BiH, kao i privlačenje međunarodnih sredstava za razvoj od EU i drugih donatora, posebno u Federaciju Bosne i Hercegovine. Zastupnički dom Parlamenta FBiH Strategiju razvoja je usvojio 27.aprila ove godine, svi strogi principi izrade ovakvog dokumenta su ispoštovani, i stoga smatram da nemamo vremena za gubljenje vremena, posebno kada se radi o strateškim i razvojnim dokumentima i konceptima. Nema nikakvog političkog razloga, društvenog opravdanja, a pogotovo vitalnog nacionalnog interesa da "razvoj i prosperitet Federacije i države Bosne i Hercegovine" čuvamo na čekanju u ladicama Doma naroda Parlamenta FBiH, zaključuje Duvnjak. 

FENA