Dr.sc. Sedad Dedić, profesor je Ustavnog prava. No, i član je, čak, Predsjedništva Stranke demokratske akcije!

U timu je ove partije za promjene izbornog zakona.

Odakle on u SDA? Šta misli o toj, ali i drugim partijama, „preletačevićima“ koji su, dok su bili u toj stranci, predstavljali sinonim za sve što ne valja, a sada su, naprasno, „moralne vertikale, pravnom i političkom uređenju Bosne i Hercegovine, neradu Tužilaštva BiH... samo su neka od pitanja koja smo tretirali u ovom razgovoru.

HDZ-ov "legitimitet" je nakaradan

HDZ BiH i SDA pokušavaju dogovoriti model izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine do kraja aprila. Lider HDZ-a Dragan Čović ističe da je to moguće uraditi bez izmjene Ustava. Kao profesor ustavnog prava, je li to moguće i, ako jeste, kako?

- Mi, u Bosni i Hercegovini, smo bili u obavezi kao država da uskladimo naš ustavni poredak još prije 15 godina s preuzetim obavezama iz preuzetih međunarodnih instrumenata. Dakle, pravna obaveza promjene Ustava BiH nije nastala samo presudama u slučajevima Sejdić, Finci, Pilav, Zornić, Ljubić nego prije svega preuzimanjem cijelog seta međunarodnih instrumenata poput Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (Evropska konvencija) i njenih protokola, a posebno Protokola br. 12 koji podrazumijeva apsolutnu jednakost u svim oblastima, a posebno u oblastima biračkih prava, odakle počinje demokratija. Sama presuda u slučaju Ljubić ne može se izolirati u vakum prostor i tako promatrati i tumačiti nego se mora tumačiti i u kontekstu Evropske konvencije i presuda Evropskog suda za ljudska prava što znači obavezu promjene Ustava BiH kako bi svaki građanin mogao glasati za koga god hoće i da se svaki građanin može kandidirati za svaku poziciju kako je to u svim modernim demokratskim državama.

Dakle, legitimitet o kojem HDZ govori možemo pravno ostvariti tek kada je utemeljen na legalitetu, a to znači uvažavanje i pravno obavezujuće Evropske konvencije i presuda Evropskog suda zaljudska prava što je moguće provesti samo kroz izmjene Ustava.

Stoga, do legaliteta izbornog pravnog okvira u BiH možemo doći samo pravno obavezujućim izmjenama diskriminirajućih odredbi Ustava BiH.

Bez toga nema legaliteta, a onda više ne možete biti ni legitimni ako ta „legitimnost“ nije utemeljena na legalitetu.

Odredbe Aneksa 4 tj. Ustava BiH se mogu mijenjati voljom domaćih političkih subjekata i to je jedna od njegovih prednosti.

Međutim, kako god je Ustav BiH rezultat presudnog uticaja međunarodne zajednice proizilazi da bilo kakva njegova buduće izmjena svakako podrazumijeva uključivanje istih tih međunarodnih političkih subjekata u smislu dovođenja pravnog okvira BiH u evropske pravne standarde. Kako to interesantno komentira i profesor Zlatan Begić da HDZ-ova priča i tumačenje legitimiteta znači da jedna politička partija zapravo privatizira pravo na predstavljanje čitavog jednog naroda i da je riječ o borbi čisto za političke pozicije pri čemu se svi oni građani koji se ne identificiraju sa jednim vođom i jednom partijom zapravo smatraju nelegitimnim... 

Lijepo uočava prof. Begić da moramo shvatiti princip konstitutivnosti kao privremenu mjeru dok se ne uspostavi mir i sigurnost.

U tom tonu i na toj liniji su i presude Evropskog suda za ljudska prava koje su za nas pravno obavezujuće.

Mi smo inkorporacijom Evropske konvencije i njenih protokola kroz čl. 2 st. 2 Ustava BiH prihvatili i nadležnost Evropskog suda za ljudska prava kada je riječ o tumačenju odredbi konvencije i njenih protokola, ali i pravnu supremaciju navedene konvencije u BiH.

Riječ je o pravnoj obavezi.

Ukoliko je to u jednom vremenskom periodu bilo neophodno, sada je suvišno, da ne kažem i zabranjeno spram pravnih obaveza koje su proizašle iz preuzimanja međunarodnih instrumenata, ali i činjeničnog stanja koje trenutno vlada.

Dakle, može se smatrati čak i nedopuštenim, odnosno jeste nedopušteno održavanje takvog stanja diskriminacije i na to nas je jasno u nekoliko navrata upozorio Evropski sud za ljudska prava.

Smatram da se u razgovore sa predstavnicima HDZa i SDA trebaju uključiti i svi ostali relevantni politički akteri u BiH i moramo tražiti pravna rješenja koja će štiti prava svih i da usaglasimo pravna rješenja kojima će biti jednako zadovoljni i jednako nezadovoljni i Hrvati i Srbi i Bošnjaci i svi ostali građani, ali isključivo poštujući istovremeno sve elemente pravnog poretka od Ustava, međunarodnih konvencija, presuda domaćih i međunarodnih sudova, a to je moguće samo izmjenama Ustava BiH...

Pokušaj mimo izmjena Ustava bi zanemario većinu ovih obavezujućih stvari, dakle i dalje bi imali protivpravnu situaciju.

- Ove su presude nametnule obavezu napuštanja dejtonskog modela i prihvatanje savremenog demokratskog modela, kakvi dominiraju u svim državama EU gdje je svaki pojedinac ravnopravan. U obrazloženju svoje odluke, Evropski sud za ljudska prava, je između ostalog, utvrdio da je ovaj slučaj identičan ranijem predmetu Sejdić i Finci, jer je i gospođa Zornić onemogućena da učestvuje na izborima za Dom naroda na osnovu svog etničkog porijekla, te je zaključio da kontinuirana nemogućnost podnositelja predstavki da učestvuju na izborima nema objektivno i razumno opravdanje što te odredbe Ustava čini diskriminirajućim.

S obzirom na kašnjenje u izvršenju ranijih predmeta Sejdić i Finci, Evropski sud za ljudska prava je naglasio da je neophodno u što kraćem roku i na najefikasniji mogući način riješiti ovu situaciju.

Zbog prirode agresije, zaustavljanja, kasnije sudski dokazanih, genocidnih radnji u Bosni i Hercegovini i udruženog zločinačkog poduhvata u periodu od 1992. do 1995. godine princip konstitutivnih naroda je prihvaćen bez obzira na njegove slabosti jer je bilo neophodno za uspostavljanje mira.

Međutim, sada, više od 20 godina od okončanja agresije, ne može postojati ni jedan razlog za zadržavanje osporenih ustavnih odredbi. Važno je naglasiti da Evropski sud za ljudska prava smatra da je došlo vrijeme za uspostavljanje političkog sistema koji će omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovina da učestvuju na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine bez diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima na ušrtb manjina i građana Bosne i Hercegovine. Ovo podrazumijeva neophodnost promjene Ustava Bosne i Hercegovine.

Građani trebaju glasati za koga hoće

Šta je suština izmjena Izbornog zakona BiH koje će ponuditi SDA?

- Suština treba biti da svaki građanin može glasati za koga god hoće i da se svaki građanin može kandidirati za svaku poziciju kako je to u svim modernim demokratskim državama i to je u prevodu dosljedno uvođenje evropskih demokratskih standarda, poštivanje ljudskih prava, provedba Ustava i za BiH obavezujućih međunarodnih konvencija i naravno implementacija presuda domaćih i međunarodnih sudova i unapređenje transparentnosti i kvalitete izbornog procesa i smanjenje mogućnosti bilo kakvih zloupotreba što će ovu državu povesti naprijed, a ne nazad.

Osim navedenog smatram da je važno tretirati i obezbijediti da Bošnjake i Hrvate u bh. entitetu RS predstavljaju Bošnjaci i Hrvati, kao i Srbe u bh. entitetu FBiH Srbi, koji se zaista brinu za njihove interese što će povećati međusobno povjerenje, a ne da svjedočimo lažnom predstavljanju i očitim lažnim promjenama nacionalnosti da bi se vještački zauzele pozicije koje pripadaju Bošnjacima i Hrvatima u entitetu RS ili Srbima u entitetu FBiH. Važno je i riješiti postojeću asimetriju koja usporava zakonodavni proces i to tako da se Dom naroda bh. entiteta FBiH svede na ovlasti koje ima Vijeće naroda u entitetu RS, tj. na zaštitu vitalnih nacionalnih interesa sa jasno definiranim katalogom vitalnih nacionalnih interesa.

Smatram da bi bilo također važno da budući predsjednik ili predsjedništvo BiH bude birano na izborima direktno na prostoru cijele BiH kao jedne izborne jedinice i tako bi učinili da se budući kandidati bore za glasove svih građana BiH što bi natjeralo svakog kandidata da svoje stavove i planove uskladi upravo sa interesima svih građana, a ne da se glasovi osvajaju na osnovu populističkog plašenja građana i vještačkog zavađanja naroda i građana.

Osim SDA koja ima najveću podršku građana u BiH, kao i uvijek kod ovako važnih odluka, važno je da svoj doprinos dadnu i sve druge patriotske političke snage koje su dobile podršku građana BiH. Jer svi odgovaraju građanima.  

Očekujete li da predstavnici vlasti BiH u skorijem periodu stave na sto sva otvorena pitanja sa Srbijom i pokušaju doći do rješenja i je li takvo nešto moguće očekivati i sa Hrvatskom?

- Politika nije švedski sto da se bavite samo stvarima koje su vam po volji ili koje bi radili sa osmijehom na licu. To je ozbiljan poziv koji iziskuje odgovornost i ozbiljne i naporne aktivnosti. Pitanja je i previše otvorenih, ipak za dogovor je potrebno učešće i kroz razgovor i dogovor više strana. Bosna i Hercegovina niti SDA neće nikada biti destruktivna strana, ali postoje granice koje se ne smiju preći, neke crvene linije preko kojih se ne može ići.

U odgovoru na pitanje smatram iznimno važnim stvaranje boljeg ambijenta za priču o životnim pitanjima građana, a to je da se na neki način ubrza proces pristupa Evropskoj uniji, i da onda kroz proces pregovaranja o ispunjavanju kriterija za pristup EU, kvalitativni elementi ljudskog života dođu do izražaja, tada bi se stvorio povoljniji ambijent da se postepeno mijenjaju i ustavna rješenja u interesu svih građana i da se u jednom konstruktivnijem ambijentu EU integracija, bez bilo kakvih nacionalnih tenzija jer to jednostavno nije „tema emisije“, i uz posredovanje EU institucija da se u skladu sa evropskim pravnim i političkim standardima tretiraju i sva otvarena pitanja sa Srbijom i Hrvatskom.

Ne bude li to, i ako Evropa ne bude na jedan ili drugi način pomogla Bosni i Hercegovini, bojim se da će se onda dalje zaoštravati tenzije jer bilježimo veliki broj aktivnosti i postupaka Hrvatske i Srbije koje su u suprotnosti sa evropskom pravnom i političkom stečevinom od protupravnog korištenja hidropotencijala, nelegalnog odlaganja otpada, nelegalnog korištenja imovine BiH u Hrvatskoj i Srbiji, kršenja prava BiH na moru, itd... Svaka od ovih aktivnosti je uzurpiranje prava svakog građanina BiH bez obzira kako se izjašnjavao jer ta imovine i te koristi pripadaju svima u BiH.

Promjena u VSTV-u dokaz da pravna država nadjača svakog pojedinca 

Tužilaštvo BiH najčešće ne reagira na neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH. Mislite li da će se to promijeniti zajedno sa novim ljudima u vrhu pravosudnog sistema BiH? 

- Smatram da se procesi kreću pozitivno naprijed i da je promjena u VSTV-u dokaz da pravna država nadjača svakog pojedinca i grupu koji postupaju protupravno, bez obzira koliko nedodirljivi izgledali u određenom trenutku.

Kao građanin i kao profesor na Pravnom fakultetu vidim da bi se moralo raditi, a ne radi, a to je da Tužilaštvo BiH ne reagira ne neprovođenje Odluke Ustavnog suda BiH U 8/19 i U 9/19, a koje se odnose na Zakon o poljoprivrednom zemljištu RS. Tužilaštvo BiH ne reagira ni na neovlaštenu upotrebu dijelova tog istog poljoprivrednog zemljišta za pripreme za izgradnju aerodroma u Trebinju iako je jasno da se u provođenju ovog projekta stiču obilježja  „teških“ krivičnih djela i zloupotreba ovlasti. Tužilaštvo BiH ne reagira na stalna podrivanja ustavnopravnog poretka od strane gospodina Dodika, a moralo bi.

Smatram da svi kontinuirano trebamo djelovati u svom domenu i da treba biti više jasnih pravnih reakcija prema javnosti, prema OHR-u i prema pravosudnim institucijama od strane zastupnika u Parlamentu BiH, odgovornih u Vijeću ministara, od strane univerzitetskih profesora prava i drugih upućenih i odgovornih u cilju kontinuirane zaštite pravne države i u cilju prisiljavanja odgovornih da rade svoj posao.

Vrijeme je pokazalo i da SDA postepeno uključuje u nemilosrdnu političku arenu

U SDA-u ste. To je možda i „nelogično“, obzirom na rejting i stanje u toj partiji. Kuda ide SDA? 

SDA na čelu sa predsjednikom Izetbegovićem ima jasne i odlučne stavove po pitanju pogrešnih kadrovskih rješenja koja se događaju  i u velikoj političkoj stranci kao što je SDA. Vrijeme je pokazalo da je SDA smijenila i „očistila“ mnoge i da već danas nema u SDA mnogih pogrešnih i problematičnih kadrova koji su do prije nekoliko godina, u javnosti, smatrani nezamjenjivim.

Iako, prilično licemjerno, mnoge od njih danas dio javnosti i neki mediji glorificiraju, predstavljaju kao pozitivnu stranu priču, iako su zamjerali SDA-u kada je istim tim osobama davala priliku da nešto urade na funkcijama dok su bili u SDA. Ubijeđen sam da će SDA tako i nastaviti sa postepenim i stalnim čišćenjem od neiskrenih i nepoštenih ljudi koji se prirodno uvlače u politiku jer u politici ima i mnogo mogućnosti i smatram da je to prirodan proces selekcije koji nije dovoljno brz, ali se u SDA radi na tome.

Vrijeme je pokazalo i da SDA postepeno uključuje u nemilosrdnu političku arenu i mnoge nove obrazovane, sposobne i hrabre mlađe ljude. Kao i svaki odgovoran građanin BiH smatram da bi kadrove koji nisu odgovorili zadatku  trebalo brže mijenjati, a posebno na nižim nivoima jer to ne može uticati na važnija državna pitanja, a takvi ljudi često prave enormnu štetu za SDA svojim neradom ili pogrešnom komunikacijom sa građanima.

Kod ove teme važno je razumjeti razliku između ciljeva i praktične provedbe koja je često složenija nego što to javnost vidi i važno je znati da pod pritiskom velike odgovornosti koju SDA ima vezano za građane Bosne i Hercegovine i državu BiH na političkoj sceni u toku utakmice na terenu nije tako jednostavno mijenjati ljude kao što izgleda sa „tribina“.

Svako ko ne odgovori zadatku treba biti promijenjen sa osobom koja ima potencijal da to dobro uradi, a SDA itekako ima dovoljno časnih, obrazovanih i hrabrih ljudi na raspolaganju.

Na dio pitanja što SDA prati opoziciju ili partnere važno je naglasiti da SDA odgovorna i iskusna politička organizacija koja uvijek nastoji da podržava prava rješenja za dobrobit BiH i svih njenih građana, ali isto tako odbija se upustiti u razne populističke avanturizme kako bi ugodili bilo čijem ćeifu, a da cijena tog populizma i lažnog patriotizmabude zaustvljanje procesa važnih za život građana ili dovodeći institucije ove države na vjetrometinu. Borba se neće i ne može nikada završiti dok postoji ljudski rod i na svakom od nas je da uradimo sve što mi možemo i to će, uz Božiju pomoć, biti dovoljno.

Politicki.ba