Čolo je naglasila kako su svi zastupnici iz RS-a u posljednjih 26 godina bili sastavni dio procesa donošenja zakona na državnom nivou, a da sada žele da ponište svoju volju prilikom usvajanja svih zakona."Pravna abeceda: zaključkom se ne mogu staviti van snage zakonske odredbe; zakonima i odlukama nižih nivoa vlasti ne mogu se stavljati van snage zakoni i odluke viših nivoa vlasti; zakoni i odluke entiteta moraju biti usklađeni sa zakonima i odlukama države (pravna država, hijerarhija pravnih propisa- član I 2. i član III 3. b) Ustava BiH)", navela je Čolo.

Nakon toga, Čolo se osvrnula na netačne konstatacije koje često upotrebljavaju predstavnici vlasti koji dolaze iz RS-a.

Jedna od takvih konstatacija jeste i ona da "BiH nema imovine, te da ona pripada entitetima".

"Pored svih odluka Ustavnog suda BiH, Sporazuma o sukcesiji po kojem je sva nepokretna imovina bivše SFRJ koja se nalazi na teritoriji BiH pripala Bosni i Hercegovini, pored sve imovine koja je u zemljišnim knjigama upisana na SR BiH zaključno sa 31. decembra 1991. godine tvrdnja da Bosna i Hercegovina nema imovinu je potpuno pravno neutemeljena", navodi se.

Čolo se osvrnula i na tvrdnje da je "Vijeće ministara pomoćni organ Predsjedništva".

"Netačno, u Ustavu BiH to nigdje ne piše", rekla je Čolo.

Osvrnula se i na informaciju da je "NSRS u decembru 2010. godine donijela Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja".

"Poluistina. Jeste NSRS donijela taj zakon, ali u Informaciji nema ni riječi o tome da je Ustavni sud BiH cijeli zakon proglasio neustavnim", piše Čolo.

Na kraju, osvrnula se i netačnim ocijenila tvrdnju da su Sud BiH i Tužilaštvo BiH formirani protuustavno.

"Ustavni sud je ispitivao ustavnost Zakona o Sudu BiH i utvrdio da je Zakon u skladu sa Ustavom BiH - Odluka U 26/01", navodi se.

Ona je također navela kako je prilikom donošenja zakona Parlamentarna skupština BiH je utvrđivala postojanje ustavnog osnova i usklađenosti zakona sa Ustavom i pravnim sistemom BiH.

"Svaki poslanik je u propisanoj proceduri mogao osporavati ustavni osnov. Zakoni Visokog predstavnika su prihvatani u PS BiH u istovjetnom tekstu. Mnogi od donesenih zakona od rata do danas su bili uslovi postavljeni pred BiH u cilju ispunjenja prioriteta iz Mape Puta EU, prioriteta radi pristupanja Vijeću Evrope, prioriteta koje je trebalo ispuniti radi liberalizacije viznog režima, prioriteta koje je trebalo ispuniti radi zaključenja CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, prioriteta radi članstva u međunarodnim asocijacijama za borbu protiv terorizma,trgovine ljudima, pranja novca, prioriteta koje je trebalo ispuniti radi potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj Uniji", saopćila je.

Na kraju, ističe kako bi posljedice svega bile i isključenje iz brojnih organizacija i institucija.

"Sada bi neki htjeli nazad. Šta bi bile konsekvence? Možda isključenje iz Vijeća Evrope, ukidanje bezviznog režima, nemogućnost korištenja IPA fondova, zauvijek prekrižen evropski put, politička izolacija. Građani imaju pravo da znaju", zaključila je Alma Čolo.

KLIX